top of page

AML dla prawników

Zaktualizowano: 24 mar 2022

Nowelizacja ustawy AML to przede wszystkim szereg nowych obowiązków dla instytucji obowiązanych. W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy pojęcia pojawiające się w omawianej ustawie oraz przedstawiliśmy katalog instytucji obowiązanych. Dzisiaj skupimy się na szczególnie ważnych podmiotach, na które ustawodawca nałożył nowe obowiązki wraz z wejściem w życie z dniem 31 października nowelizacji ustawy AML - mowa oczywiście o adwokatach i radcach prawnych. Należy zauważyć, że na prawników nałożono katalog obowiązków już w pierwotnym brzmieniu ustawy AML.O jakich obowiązkach muszą pamiętać prawnicy?


31 października 2021 roku w życie weszły przepisy dotyczące wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym przede wszystkim dotyczące:

  • środków bezpieczeństwa finansowego w tym wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (m.in. podwyższające próg pozwalający na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do kryptowalut);

  • szkolenia pracowników;

  • funkcjonowania oraz weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;

  • procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów.

Jak wyglądają obowiązki adwokatów i radców prawnych w zakresie AML w praktyce?


Ograniczony przez ustawę zakres pomocy prawnej świadczonej klientom kwalifikującej prawników jako instytucje obowiązane, a także obowiązek działania z uwzględnieniem interesu klientów i obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej powodują szereg wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie natomiast z art. 2 ust 1 pkt 14 ustawy AML adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi posiadają status instytucji obowiązanych na gruncie ustawy AML w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

  • kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

  • zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta;

  • zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków;

  • wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

  • tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

Do instytucji obowiązanych nie zalicza się ponadto prawników będących radcami prawnymi oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.


Odnosząc się do powyższych postanowień ustawy nasuwają się pytania takie jak - kto powinien wypełniać obowiązki ustawowe – prawnicy czy kancelarie? Jak określić zakres stosowania obowiązków ustawowych czy chociażby jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego?


Należy oczywiście pamiętać, że tak jak w przypadku każdego innego podmiotu zaliczanego do instytucji obowiązanych, prawnicy podlegają karom administracyjnym, sankcjom karnym oraz odpowiedzialności karnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez instytucje obowiązane obowiązków nałożonych na nich przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Na te oraz inne pytania z chęcią odpowie nasza ekspertka Beata Wiśnicka, która posiada wieloletnią wiedzę z zakresu AML praktykowaną na co dzień m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i kongresów dla kilkusetnych publiczności.


Pamiętaj również, że na naszej stronie internetowej: https://www.consultant-aml.com/product-page/procedura-aml-dla-kancelarii-adwokackich znajdziesz pełen pakiet dokumentów AML dla kancelarii prawniczych.


Nie czekaj i napisz do nas już teraz na contact@consultant-aml.com lub zadzwoń do nas +48 504 589 951.bottom of page