top of page

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Zaktualizowano: 17 lut 2022

Dziękujemy, że jesteście z Nami! Cieszymy się, że Nasz blog ułatwia Wam zrozumienie zagadnień związanych z AML. Do tej pory skupiliśmy się na definicji instytucji obowiązanej, jej obowiązkach oraz sankcjach grożących w sytuacjach nienależytego wypełnienia bądź niewypełnienia obowiązków wynikających z ustawy AML. Analizując ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kolejnym określeniem z jakim się spotykamy jest beneficjent rzeczywisty.


Kim jest beneficjent rzeczywisty?

„Ultimate beneficial owner” jest angielskim odpowiednikiem pojęcia beneficjenta rzeczywistego, występujący w Dyrektywie Unijnej, a następnie zaimplementowany do polskiej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Pamiętajmy, że beneficjentem rzeczywistym nigdy nie jest spółka. W spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, beneficjentem rzeczywistym będą wspólnicy bądź akcjonariusze, posiadający więcej niż 25% udziałów/akcji.

Ustawa AML pojęcie beneficjenta rzeczywistego tłumaczy jako: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:


a) przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;

 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;

 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

 • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b) w przypadku trustu:

 • założyciela,

 • powiernika,

 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

 • beneficjenta lub – w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

 • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiretpierwsze–piąte;c

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.


Pamiętajmy, że beneficjentem rzeczywistym nigdy nie jest spółka. W spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, beneficjentem rzeczywistym będą wspólnicy bądź akcjonariusze, posiadający więcej niż 25% udziałów/akcji.

Co w sytuacji, gdy w wspólnikami spółek kapitałowych są inne spółki?

W takim przypadku musimy ustalić beneficjenta rzeczywistego poprzez badanie pośrednich uprawnień właścicielskich.


W jaki sposób to zrobić?

Wiemy jak trudnym zagadnieniem jest prawidłowe zrozumienie pojęcia beneficjenta rzeczywistego. Chcąc przekazać Wam naszą wiedzę w jak najlepszy sposób, stworzyliśmy szkolenie, w którym dokładnie omawiamy identyfikację i weryfikacje beneficjenta rzeczywiestego.


Kto zobowiązany jest do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?

Według ustawy AML podmiotami obowiązanymi do identyfikacji beneficjentów rzeczywistych są instytucje obowiązane. Są to oczywiście podmioty nawiązujące ze swoimi klientami stałe stosunki gospodarcze bądź wykonujące na ich zlecenie transakcje okazjonalne (więcej o instytucjach obowiązanych znajdziecie na naszym blogu: https://www.consultant-aml.com/post/cotojestintytucjaobowiazana).


W jaki sposób przebiega identyfikacja beneficjenta rzeczywistego?

Kluczowym działaniem instytucji obowiązanej jest prawidłowa identyfikacja beneficjenta rzeczywistego przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.


Instytucja obowiązana ma obowiązek identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego:

 • przy zawieraniu umowy z klientem,

 • w sytuacji podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, bez względu na wartość transakcji,

 • w sytuacji zachodzącej wątpliwości, czy otrzymane wcześniej dane o kliencie są prawdziwe lub pełne,

 • gdy doszło do zmiany wcześniej ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.

Instytucja obowiązana ma obowiązek przeprowadzenia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podjęcia w tej kwestii odpowiednich czynności w celu:

 • weryfikacji jego tożsamości,

 • ustalenia struktury własności i kontroli w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


Ustawa AML w kontekście identyfikacji beneficjentów rzeczywistych wprowadza ważne pojęcie „należytej staranności” w procesie identyfikacji. Pojęcie oznacza to szeroko rozumiane zastosowanie odpowiednich do oceny ryzyka środków weryfikacji, ustalenia struktury własności i kontroli danego podmiotu, zgromadzenia danych na temat celu oraz charakteru stosunków gospodarczych zawieranych przez analizowany podmiot.


W razie wszelkich pytań służymy pomocą:

e-mail: contact@consultant-aml.com lub pod numerem telefonu +48 504 589 951.


#beneficjent_rzeczywisty #ustawaAML #Ultimate_beneficial_owner #AML #klient #srodek_bezpieczenstwa_finansowego


bottom of page