top of page

Jakie obowiązki mają instytucje obowiązane AML?

Zaktualizowano: 4 lut 2022

W naszym poprzednim artykule omówiliśmy instytucje obowiązane, czyli podmioty kwalifikujące się do wypełniania obowiązków przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zatem jakie obowiązki narzuca na instytucje obowiązane ustawodawca i dlaczego oraz co się z tym wiąże?

"Natomiast osoba działająca na rzecz obowiązanego podmiotu, która zaniechała wykonaniu obowiązków zawiadomienia GIIF bądź udzieliła fałszywych informacji, podlega karze pozbawienia wolności za dokonany występek od 3 miesięcy do lat 5." -wyjaśnia nasz ekspert.

Jak sama nazwa wskazuje, ustawa AML została wprowadzona, aby zapobiegać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także aby podjąć wszelkie możliwe środki służące wykryciu działań niezgodnych z prawem.


Jaki mamy w tym udział?


Przede wszystkim naszym zadaniem jest:


1. Podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, w szczególności:

 • identyfikacja oraz ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w tym sporządzanie i aktualizowanie ocen ryzyka, a ponadto dokumentowanie rozpoznanego ryzyka;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, obejmujących głównie identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, identyfikację beneficjenta rzeczywistego, ocenę stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta;

 • prowadzenie bieżącej analizy oraz dokumentacji przeprowadzanych transakcji;

2. Wprowadzenie wewnętrznych procedur, w tym:

 • procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określonej ustawą;

 • procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub hipotetycznych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3. Zawiadamianie organów o transakcjach i podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

 • informowanie GIIF o transakcjach środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15000 euro;

 • zawiadamianie GIIF o sytuacjach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

 • przekazywanie, udostępnianie zebranych dokumentów lub informacji na żądanie GIIF;

 • zawiadamianie prokuratury w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji bądź zgromadzone na rachunku pochodzą (lub mają bezpośredni związek) z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu albo z przestępstwa skarbowego;

4. Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, która będzie odpowiedzialna za:

 • wykonywanie obowiązków określonych w ustawie – art. 6 ustawy;

 • w skład kadry kierowniczej wyższego szczebla wchodzą: członek zarządu, dyrektor lub pracownik instytucji obowiązanej posiadający wiedzę w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmujący decyzje wpływające na to ryzyko – art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Jaki jest cel wypełniania obowiązków przewidzianych w ustawie AML?


Według ustawy AML, instytucja obowiązana, która nie dopełniła obowiązków podlega karze administracyjnej bądź grzywnie. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy.

Natomiast osoba działająca na rzecz obowiązanego podmiotu, która zaniechała wykonaniu obowiązków zawiadomienia GIIF bądź udzieliła fałszywych informacji, podlega karze pozbawienia wolności za dokonany występek od 3 miesięcy do lat 5.


Powyższe obowiązki instytucji obowiązanych wskazują na ich ogromny wpływ na bezpieczeństwo systemu finansowego. Stanowią bowiem nieodzowny element w siatce instytucjonalnej, mającej za zadanie wykrywać, zwalczać i zapobiegać praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Instytucje obowiązane stanowią ogniwo pierwszego kontaktu z potencjalnymi przestępcami legalizującymi środki finansowe, dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo przestrzegać wszelkie nałożone na nas obowiązki.


Naszym zadaniem jest pomoc Państwu w efektownym wypełnianiu postanowień ustawy.


Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia naszych aktualności!

bottom of page