top of page

Prawa pracowników firm objętych sankcjami na mocy polskiej ustawy sankcyjnej

Zaktualizowano: 15 cze 2022

W dzisiejszym artykule skupimy się na listach sankcyjnych oraz ich negatywnych skutkach dla pracowników.


Polska lista sankcyjna została utworzona na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Instytucje obowiązane działające na terenie Polski zobligowane zostały do zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa wobec podmiotów objętych sankcjami m.in. takich jak - wstrzymanie realizacji transakcji, zamrożenie ich funduszy i zasobów gospodarczych, czy wykluczenie ich z postępowań o zamówienia publiczne.


Postanowienia ustawy w praktyce oznaczają, że podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych przestają mieć możliwość prowadzenia biznesów na terenie Polski. Niestety wiąże się to z poważnymi konsekwencjami dla pracowników firm objętych sankcjami, których zagrożone zostają prawa.


Dlaczego prawa pracowników są zagrożone?


Firmy, na które zostały nałożone sankcje natychmiastowo zostały pozbawione możliwości wykonywania czynności składających się na prowadzenie biznesu, przykładowo – poprzez blokadę kont bankowych. W związku z tym nie mogą wywiązywać się ze swoich zobowiązań zarówno publicznoprawnych, jak i wobec swoich partnerów, dostawców, klientów czy pracowników.


Niestety najbardziej poszkodowaną grupą są pracownicy takich firm, gdyż konsekwencje dla nich są niezwykle dotkliwe. Polska ustawa sankcyjna nie zawiera żadnych rozwiązań zapewniających ochronę pracowników przed skutkami sankcji nałożonych na ich pracodawcę.


Od kwietnia napływają informacje, że pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń, a ponadto nie mogą skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy mieć na uwadze również fakt, że personel może mieć problemy z zatrudnieniem w innych firmach, ponieważ nie mogą zostać zwolnieni z ich obecnej pracy ze wszystkimi przysługującymi im prawami m.in. z powodu problemów z wypłatą odpraw oraz wydaniem świadectw pracy.


Skutki sankcji dla pracowników


Chcąc dowiedzieć się, z jakich świadczeń i praw pracowniczych mogą skorzystać osoby zatrudnione w firmach znajdujących się na polskiej liście sankcyjnej, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do resortu rodziny i polityki społecznej. Według Rzecznika Praw Obywatelskich, państwo ma obowiązek zapewnienia przepisów chroniących roszczenia pracownicze wobec personelu firm objętych sankcjami. Zgodnie z postanowieniami konstytucji, pracownicy znajdują się bowiem pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.


Jakie działania podejmują firmy?


Firmy, które znajdują się na polskiej liście sankcyjnej wysyłają wnioski do Krajowej Administracji Skarbowej wnosząc o częściowe zdjęcie blokad, w tym odblokowanie środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych, powołując się m.in. na konieczność wypłacenia wynagrodzenia pracownikom. Należy pamiętać, że istnieje procedura odwoławcza, dzięki której możliwe jest częściowe lub całkowite zniesienie obostrzeń nałożonych na konkretny podmiot, w przypadku gdy np. zmieniła się struktura właścicielska.


Korzystając z art. 3 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, wiele firm złożyło do MSWiA wnioski o wykreślenie z listy podmiotów, wobec których są stosowane środki ograniczające. Istnieje specjalna lista podmiotów, którym MSWiA odmówiło wykreślenia z listy sankcyjnej – udostępniamy Wam link do listy: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

bottom of page